start.

geschiedenis.

organisatie.

agenda.

activiteiten.

jeugdwerk.

meditatie.

gebouwen.

gebruik.

fotoalbum.

restauratie.

contact.

links.

beleidsplan.

anbi kerk.

anbi diaconie.

KERK LANGWEER

beleidsplan

Vooraf

 

Voor de totstandkoming van onderstaand beleidsplan is gesproken met de volgende groepen : oudere gemeenteleden, betrokken gemeenteleden, dorpelingen (niet bij kerk betrokken), jonge ouders. In de gesprekken werd gevraagd naar momenten waarop zij warm werden van de kerk

(in Langweer of elders). Die momenten werden doorgevraagd tot de kern overbleef van wat zij waardevol vonden. Die kernwoorden zijn  meegenomen in het beleidsplan.

 

 

 

Beleidsplan van de Kerk in Langweer

 

 

Missie

 

De Protestantse Gemeente Langweer wil “kerk in het dorp zijn”. Niet van het dorp, want de kerk heeft (we hebben)  een eigen gezicht en een eigen missie. Ook niet voor het dorp, want dan zou de kerk de waarheid in pacht hebben en weten wat goed is voor de mensen. Met kerk zijn in het dorp, wordt duidelijk gemaakt dat men present, aanwezig en dienstbaar voor de mededorpelingen wil zijn, of zij nu (trouwe) leden van de gemeente zijn, niet kerkelijk betrokken of als toerist hier zijn neergestreken.
We geloven in Gods liefde voor alle mensen. In het spoor van die “
liefde van God voor alle mensen” willen we de ander in “het licht te zetten”. Daartoe willen we onszelf inspireren met het woord van God en het evangelie. We willen een plek zijn, waar mensen kunnen schuilen, op adem kunnen komen en nieuwe inspiratie op kunnen doen. Vanuit die liefde van God willen we elkaar zien als mensen die altijd opnieuw mogen beginnen.

Deze missie is niet van vandaag of gisteren. We vinden haar terug in de verhalen over God die telkens weer opnieuw afdaalt om de mensen nabij te zijn, nieuwe moed en uitzicht te bieden. Nog concreter wordt dit in de verhalen over Jezus’ rondwandelen op aarde, die present was en bewogen bij mensen die gekwetst waren en zo tekenen van het Koninkrijk oprichtte. Daarmee is ons verkondigd dat mensen altijd opnieuw mogen beginnen.

 

 

Analyse van de huidige situatie van de kerk van Langweer

 

De sterke kanten

•   prachtig kerkgebouw en de Hoekstien met uitstekende voorzieningen

•   een gezonde financiële positie

•   warme sfeer met een sterke vorm van onderling omzien naar elkaar

•   ruimte voor eigenheid en experimenteren

•   ruimdenkend, open, gastvrije en betrokken gemeenteleden

•   grote toestroom en waardering van toeristen in de vakantieperiodes

voor zo’n kleine gemeente wordt er veel georganiseerd

•   kinderen van de basisschool doen actief mee in bijzondere diensten

 

De knelpunten:

•  vergrijzing: erg weinig jeugdige (doop)leden en al helemaal niet in de kerkdiensten

•  kerkelijke activiteiten worden telkens weer door dezelfde kleine groep actieve mensen gedaan

•   moeite om nieuwe ambtsdragers te vinden

•   de pijn (en verwijdering) die er bij een aantal mensen zit over wat vroeger gebeurd is

•   een verdere marginalisering dreigt op termijn, ondanks de gezonde financiële positie

•   bij de jongere generatie is weinig kennis van Bijbel en kerk en bij kinderen nog minder.

 

De knelpunten kunnen niet zomaar worden opgelost. Het zou niet reëel zijn om een plan te maken om de vergrijzing tegen te gaan en/of een grotere groep actieve mensen te creëren. Maar we kunnen onze ogen er ook niet voor sluiten: die ontwikkeling lijkt vooralsnog onafwendbaar. Er zijn verkennende gesprekken met buurgemeenten opgestart waarin we participeren met het oog op de toekomst. Dorpelingen hebben vaak een achterhaald beeld van de kerk, maar stellen de aanwezigheid van de kerk in het dorp wel op prijs.

 

 

Visie

 

Als de huidige lijn zich doorzet, neemt de vergrijzing toe en het ledental en kerkbezoek af. Ook in de regio zal dat het geval zijn. Over 20 jaar is de PG Langweer wellicht onderdeel van een grotere regionale PG, of een samenwerkingsverband met andere PG’s aangegaan. Gesprekken daarover willen we open in gaan. Toch zien we zeker mogelijkheden om als kerkgemeenschap present te blijven in het dorp. Er zullen dan wel keuzes gemaakt moeten, want met een kleine(re) groep kun je niet alles.  Bij het maken van die keuzes moet worden gelet op de relevantie voor het dorp.

de PG Langweer wil ook in de toekomst:

•   present zijn op moeilijke momenten voor dorpsgenoten en het dorp zelf

•   participeren in het bijstaan van ouderen en kwetsbaren

•   een vluchtheuvel of inspiratieplek zijn voor ontmoeting, leren en vieren.

•   activiteiten voor kinderen organiseren

•   inhaken op plotselinge gebeurtenissen.

Meer concreet wordt dat hieronder uitgewerkt onder ‘Dienen’, ‘Vieren’ en ‘Leren en Ontmoeten’.

 

 

Dienen

 

De opdrachten van de diaconie zijn:

·   helpen (via voorzieningen of geldelijke steun) van hulpbehoevenden in onze gemeente, in ons dorp en in de wereld

·   toerusten van gemeenteleden tot een diaconale houding. Dat laatste kan via zo concreet mogelijke projecten, herkenbaar en zichtbaar voor gemeenteleden zijn en daar waar mogelijk is samenwerken met andere initiatieven uit het dorp.

 

De opdrachten van het pastorale team zijn:

·   het bezoeken van mensen die dat nodig hebben

·   het bevorderen van het onderlinge meeleven met elkaar.

 

 

Vieren

 

De viering is de plek waar mensen inspiratie kunnen opdoen en kunnen schuilen bij elkaar en bij de Eeuwige. Naast de gebruikelijke zondagse kerkdienst zijn er verschillende soorten vieringen die verschillende doelgroepen aanspreken:

·   de Kerstnacht, die hoog wordt gewaardeerd, ook door vaak‘eenmalige’ kerkgangers.

·   Palmpasen met kinderen en andere incidentele kind-/gezinsdiensten waar veel kinderen en hun ouders op af komen

·   Rouw- en trouwdiensten

 

Ook bij de vieringen gaat de PG Langweer voor relevantie voor het dorp:

·   Bijvoorbeeld in de Kerstnacht. Dorpsgenoten (en uit de wijde regio) komen dan graag naar de Kerstnachtdienst. De PG Langweer wil daar op de huidige voet mee doorgaan.

·   Bij jonge ouders is behoefte om hun kinderen (en zichzelf) te betrekken bij vormen van vieren.  De PG Langweer wil  daarbij aansluiten.

 

Mogelijkheden/kansen zijn:

·   Het concept Kliederkerk (www.kliederkerk.nl) biedt voor Langweer zeker mogelijkheden

·   Doorgaan met periodieke diensten voor kinderen/jonge ouders

·   Opzetten van een vorm van zondagsschool (al of niet in de vorm van een soort nevendienst) in bepaalde periodes

·   De kerkenraad heeft onlangs besloten het Avondmaal ook open te stellen voor kinderen. De huidige vorm van het vieren van het Avondmaal is echter niet zo kindvriendelijk. Daar moet aan gewerkt worden.

·   Daarnaast kan gedacht worden aan de preek van de leek, waarin een bekende dorpsgenoot of provinciegenoot wordt uitgenodigd om een preek te houden over een bepaald thema waarin hij/zij deskundig is. Ook kan een predikant die met vernieuwende ideeën in het nieuws is, worden uitgenodigd als gastpredikant.

·   Experimenteren met vernieuwende en interactieve elementen in de kerkdiensten.

 

 

Leren en ontmoeten

 

Leren opent ogen. Het geeft nieuwe inspiratie en zicht op jezelf en de werkelijkheid. Daarbij wordt aangesloten bij  waar mensen behoefte aan hebben:

•   Bij oudere gemeenteleden is behoefte om bij elkaar te komen en wat te leren. Langlopende gespreksgroepen slaan bij oudere gemeenteleden niet of nauwelijks aan, wel incidentele bijeenkomsten.

•   Een groep dertigers wil graag in een gespreksgroep bijeenkomen en vooral leren.

•   Niet kerkelijke dorpsgenoten vertellen interesse te hebben in avonden over actuele thema’s.

•   Een apart aandachtspunt hierbinnen is het leren van en vieren met kinderen. Kinderen krijgen geen (of nauwelijks) Bijbelverhalen mee op school en komen niet in de kerk. De kerkenraad heeft besloten kinderen toe te laten aan het Avondmaal gekoppeld aan een soort ‘kindercatechese’. Dat kan in de vorm van (periodieke) kindernevendienst, meedoen met experimentele diensten zoals Kliederkerk en/of het organiseren van een soort kinderleerhuismiddagen op de plek van de vroegere knutselclub.

 Het voornemen is om komend seizoen de focus te zetten op deze groep kinderen.

 

 

Aktieplan

 

Er moet gekozen worden. Hierboven staat een opsomming. Maar dat is een begin. Kerk in het dorp zijn, betekent inzetten op relevantie. Dat is met een kleine groep actievelingen niet eenvoudig. Daarom moet de PG Langweer de moed hebben om bepaalde dingen niet meer te gaan doen. Tegelijkertijd moet elk jaar gekozen worden wat dat jaar wordt aangepakt en men moet zich  dan vooral daar op richten.

Dit leidt  tot de volgende aanbevelingen om per direct door te voeren:

·   Bevorder de zichtbaarheid van de kerk in het dorp. Hang het etiket ‘kerk’ aan de dingen die georganiseerd worden en geef aan waar de kerk voor staat.

·   Laat de Kerk en de Hoekstien zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor dorpsactiviteiten

·   Haak in op de actualiteit.

·   Participeer in activiteiten in het dorp en omgeving.

·   Ga moedig het overleg in met andere PG’s over de toekomst van de PKN in de regio.

·   Focus  jaarlijks op een concreet deelthema:

- Jaar 1 en 2: focus op activiteiten voor basisschoolleerlingen en hun ouders. Houd in de jaren daarna contact met deze basisschoolleerlingen en biedt hen dan activiteiten aan.

- Jaar 3: focus op vernieuwende vieringen

- Jaar 4: focus op vieren met dorpelingen

·   Stel jaarlijks het jaarplan op na een goede evaluatie.

 

 

                                 Vastgesteld 24 november 2015

omhoog ^